Vilka typer av företag kan få coachning?
Små- och medelstora företag verksamma inom industri och industrinära tjänster. Primärt upptagningsområde av företag från Gävleborgs län, med öppningar för att företag även från Dalarna, Jämtland och Västernorrland.

Hur många företag kommer få coachning i projektet?
Coachning ska ges till minst 35 företag.

Hur många timmar coachning får varje företag?
Alla 35 företag som önskar coachning kan som mest tilldelas 65 timmars coachning.

Hur många företag kan leverantörerna få coacha?
Beroende på uppdragen hos företagen kan du som leverantör få coacha ett eller flera företag. Det kan även bli aktuellt att ni inte får coacha något företag överhuvudtaget.

Hur blir vi som leverantör tilldelad coachningstimmarna?

 1. Avrop kommer att ske utifrån att företag som önskar delta i projektet inkommer med beskrivning på den aktivitet de önskar genomföra. Aktiviteten klassificeras gentemot ämnesområde och avropsförfrågan går ut till de leverantörer som finns med i aktuellt ämnesområde.
 2. Samtliga ramavtalsleverantörer per delområde inbjuds att på nytt lämna anbud för att se vilken leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället. Vid förnyad konkurrensutsättning ska ett eller flera av nedanstående utvärderingskriterier användas:
 • Pris
 • Genomförande
 • Omfattning i tid
 • Kapacitet
 • Kompetens
 • Erfarenhet
 • Kontinuitet
 • Referenser – egna eller externa
 • Intervju
 1. Ramavtalsleverantörer ombeds komma in med anbud och erbjuda en lösning utifrån de kriterier som anges i förfrågan för det specifika uppdraget. Ramavtalsleverantörerna ges en, för respektive uppdrag, skälig tid i förhållande till uppdragets art och starttid att återkomma med svar.
 2. Inkomna anbud utvärderas sedan av grupp bestående av minst en representant från vardera RISE Acreo AB/Fiber Optic Valley, FindIT samt eventuellt från det företag som efterfrågar coachning.
 3. Vinnande anbud/leverantör får påbörja coachningen med företagen.

Hur utför leverantören uppdraget?
1. Leverantören ska utföra uppdraget på överenskommen plats i enlighet med beställningen och instruktioner samt upprättade kravspecifikationer samt handlingar i övrigt.

 1. Parterna ska gemensamt komma överens om en bindande tidplan och/eller tidpunkt för uppdragets start och slutförande. Har det inte skett ska leverantören på beställarens begäran upprätta förslag till tidplan. Förlängs tiden eller ändras uppdraget ska tidplanen justeras.

Hur mycket coachningstid får leverantören?
Uppdrag kommer att delas ut i form av timpotter per företag som önskar coachning. Beroende på uppdragets natur så kommer pott om endera 20 h eller 40 h bli aktuellt per uppdrag.

Tilldelad pott om 20h kan, om behov finns, utökas utan vidare konkurrensutsättning med som mest 5h x 2 till totalt 30h.

Pott om 40h kan motsvarande utökas med som mest 5h x 4 till totalt 60h.

Hur hanteras sekretess under coachningen?
Beställaren, leverantören och företagen ska se till att uppdraget utförs med beaktande av gällande författningar om sekretess, tystnadsplikt, informationssäkerhet och överlåtelse av sekretessbelagd information.

Äganderätt och spridning – Vem äger rätten till lösningsförslaget?
Företag som erhåller coachning har äganderätt till sin lösning. I förekommande fall kan Non Disclouser Agreement (NDA) komma att bli aktuellt för att få utföra uppdraget, detta då som en separat överenskommelse direkt mellan företag som erhåller coachning och leverantör. Om sådant krav finns ska det framgå i avropsunderlag.

Vad gäller att övrigt använda uppdrag och aktiviteter som referens och i marknadsförande syfte så är det utifrån samförstånd och i överenskommelse mellan företag som erhåller coachning och leverantör. Projektet uppmanar dock till spridning av information och kommer även i sig självt att efterfråga möjlighet till spridning av lärande i samverkan mellan företag och leverantörer.

Får leverantören ersättning för resor och logi i samband med coachningen?
Nej.
Ert angivna timpris i ert avtal ska inkludera den ev kostnad för restid, resa, logi, traktamente eller övriga kostnader som kan uppstå för att utföra uppdraget inkl rapportering av utfört uppdrag.

Hur går faktureringen till?
All fakturering ska göras från leverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från underleverantör. Faktura ska sändas till köpande organisation. Avgifter för fakturering accepteras inte.
Fakturor ska: – följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer. – innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard.

Fakturan adresseras till:

RISE Acreo AB
Box 1070
SE-164 25
Kista
Sweden

Alt: Invoice.acreo@ri.se

OBS Referens måste anges på faktura – Projekt 2713 090, Anna Gustavsson.

Vad krävs efter slutförd coachning?
Leverantör som tilldelas och utför uppdrag ska, utan tillkommande kostnad ansvara för och lämna uppdragsrapport i samband med att uppdraget avslutas. Denna rapport ska innehålla enkel beskrivning över den coachning som genomförts. Uppdragsrapport ska skickas in digitalt och du hittar mer information om uppdragsrapporten här.